Uit de gemeente

Schijnzekerheid in het sociaal domein

Twee jaar geleden is door overheveling van taken naar de gemeente vanuit Rijk en provincie veel veranderd in het sociaal domein. Er zijn nieuwe organisaties opgezet zoals de buurtteams, andere organisaties zoals de zogenaamde sociaal makelaars hebben andere taken gekregen.

Op dit moment wil het college voor al deze organisaties subsidies voor zes jaar gaan afsluiten. Het voornaamste argument is dat dat stabiliteit aan de organisaties geeft. Die behoefte aan stabiliteit is vanuit individuele organisaties bekeken misschien begrijpelijk, maar komt in de eerste plaats omdat er zoveel speelt dat er helemaal geen sprake kan zijn van rust en stabiliteit. Er zijn problemen: de toegevoegde waarde van sociaal makelaars is niet altijd duidelijk, de overgang van hulpverlening van 18- naar 18+ geeft problemen.

Er zijn natuurlijk ook kansen: een pilot in Overvecht laat zien dat een betere afstemming tussen huisartsen en buurtteams zorgt voor een betere gezondheid van inwoners. Op dit soort ontwikkelingen moet de gemeente wel kunnen inspelen. De VVD wil daarom sturen op organisaties die alert zijn op hoe zaken nog beter kunnen in het sociaal domein. En dat bereik je niet door schijnzekerheid te bieden door lange subsidieperiodes.

De VVD vindt niet alleen kunstmatig maar naar een volgende raad ook niet bijzonder democratisch om met zulke lange subsidieperiodes te werken. Voor een kortere subsidieperiode is geen raadsmeerderheid. Daarom zetten we nu in op het goed volgen en tussentijds evalueren van de uitvoering door de organisaties met duidelijke doelstellingen waarop de organisaties aanspreekbaar zijn en die tussentijds dus ook gevolgen kunnen hebben voor de hoogte van de subsidie die een organisatie ontvangt.

Met een goede tussentijdse verantwoordingsplicht houd je de uitvoering scherp en is er voor de gemeenteraad in de periode 2018-2022 toch gelegenheid om bij te sturen als het nodig is. In de voorstellen aan de gemeenteraad is dit nog niet vanzelf geregeld. Dat betekent dat de VVD zich dus nog hard maakt voor een extra opdracht aan het college.