Netwerk VVD Utrecht

Groen: past dat bij de VVD? Een Utrechts perspectief

De energietransitie leek tot voor kort iets te zijn waar alleen uitgesproken partijen als Groen Links zich druk over maakten. Duurzaamheid is wel degelijk ook een liberaal thema. Alleen onderscheidt
een liberale blik op de energietransitie zich op in ieder geval twee punten van andere politieke kleuren:

1. Allereerst is het belangrijk om het doel – netto reductie van CO2 uitstoot – centraal te stellen zonder enige vooringenomenheid over welk middel het beste is om dat doel te bereiken. Die wijsheid heeft de overheid niet in pacht. Het is aan de markt om met slimme en zo voordelig mogelijke oplossingen te komen. Dit kan betekenen dat extra energie besparen meer oplevert aan CO2 reductie, ook al heeft dat niet de zichtbaarheid en het prestige van bijvoorbeeld een windmolen. Het gaat kortom om het doel, niet om het “showen” hoe duurzaam je als stad bezig bent.
2. Daarnaast is het belangrijk dat mensen zelf de regie kunnen nemen over hun eigen energietransitie. Iedereen moet zoveel mogelijk individueel keuzes kunnen maken over het isoleren van je eigen huis, wel of geen zonnepanelen, de inkoop van groene stroom, warmtepompen en wel of niet elektrisch rijden. Regels en voorschriften moeten mensen die willen investeren in duurzaamheid zo min mogelijk in de weg zitten.

Een voorbeeld van de afgelopen tijd uit onze lokale Utrechtse praktijk illustreert de inzet van de VVD Utrecht.
In april heeft de raad voor het eerst een zogenaamd warmteplan vastgesteld, te weten voor Rijnvliet-Zuid. Met een warmteplan kan de gemeente voor een bepaald gebied juridisch voorkomen dat er een gasnet wordt aangelegd door als warmtevoorziening stadsverwarming aan te bieden. In een warmteplan plan wordt tevens geregeld onder welke voorwaarden een projectontwikkelaar of individuele bouwer een eigen energie-oplossing kan regelen zonder op stadsverwarming te hoeven aansluiten.
De voorwaarden uit het plan met betrekking tot CO2 reductie waren zo opgesteld dat stadsverwarming een voorsprong kreeg op alternatieve oplossingen zoals bijvoorbeeld warmtepompen. Daarnaast was de bewijslast voor ontwikkelaars en bouwers die iets anders willen dan stadsverwarming ingewikkeld, dat werkt bureaucratieverhogend en daarmee ook kostenverhogend.
Door een amendement van de VVD met steun van zowel D66, CDA als Stadsbelang Utrecht is de extra eis komen te vervallen.
Ook voor toekomstige warmteplannen zal de inzet van de VVD zijn een gelijk speelveld voor alle betrokkenen met zo min mogelijk bureaucratie. De energietransitie is van zichzelf al duur en complex, laten we het daarom mensen en bedrijven niet nodeloos ingewikkeld maken.