De VVD mee aan het stuur van de stad

Brompton-P-type

Door Kees Geldof

 

 

 

 

 

 

In mei is het nieuwe college aangetreden en na vier jaar oppositie voeren zijn we nu weer coalitiepartij. Verantwoordelijkheid nemen hebben we in de campagne benadrukt en met het coalitieakkoord zit de VVD weer in het stadsbestuur. Het is een grote eer om namens de VVD wethouder te mogen zijn in onze mooie stad.  Zeker met een portefeuille waarin Openbare ruimte en Groen, Project Leidsche Rijn en Grondzaken zitten, maar ook  Organisatievernieuwing, Erfgoed en Monumenten en Publieksdienstverlening.

Op al deze terreinen hebben we het nodige afgesproken in het coalitieakkoord, met herkenbare VVD-punten en dat trouwens ook op heel veel zaken die vallen binnen de portefeuilles van de collega-wethouders van andere partijen. De fractie in de gemeenteraad heeft onder meer als belangrijke taak om de voortgang van het realiseren van afspraken te bewaken en in elke LU treft u de fractiefragmenten aan met informatie over tal van onderwerpen. Op de website van de VVD Utrecht komt uiteraard de actualiteit aan de orde.

Als wethouder heb ik de taak om samen met mijn collega’s in het college te sturen op het uitvoeren van het coalitieakkoord en op de dagelijkse gang van zaken binnen de gemeente en het gemeentelijk apparaat. Graag grijp ik de gelegenheid aan om periodiek in de LU op enkele actuele zaken uit mijn portefeuille in te gaan, met name in relatie tot het coalitieakkoord.

Erfpacht

Erfpacht voor woningen hebben we als VVD al lang op de korrel. Het is niet meer van deze tijd dat de overheid (gemeente) eigenaar blijft van de grond onder een particuliere koopwoning. Via een bestemmingsplan, een publiekrechtelijke regeling, kan de gemeente datgene regelen wat geregeld moet worden en het gaat dan om regels die voor iedereen gelden. Het past dan niet dat de gemeente ook nog een privaatrechtelijke vinger in de grondpap houdt, met aparte verplichtingen voor een woningeigenaar in een erfpachtcontract.
Al helemaal niet als de eigenaar wel de volle grondprijs betaalt, zoals in Utrecht.
Een voorstel om het uitgeven van grond in erfpacht voor particuliere koopwoningen te stoppen en voortaan gewoon de grond te verkopen, heb ik onlangs ter besluitvorming naar de gemeenteraad gestuurd. Ik werk nog aan voorstel om ook degenen die al een huis op grond met eeuwigdurend afgekochte erfpacht bezitten, ook in de gelegenheid te stellen om die grond in volle eigendom te verwerven.

 

Winkelcentra in Leidsche Rijn en Vleuten-De Meern

Het realiseren van voorzieningen in ons nieuwe stadsdeel is een belangrijk punt in het coalitieakkoord, waarvoor de VVD zich sterk heeft gemaakt. Onlangs is het winkelcentrum Terwijde in Leidsche Rijn geopend. Een belangrijke mijlpaal in het op peil brengen van voorzieningen voor bewoners. Samen met SP-collega Jansen van Ruimtelijke Ordening heb ik voorts hard gewerkt aan het ruimte geven voor de herontwikkeling van het winkelcentrum Mereveldplein in De Meern, zoals afgesproken in het coalitieakkoord. Een herontwikkeling die al jaren op zich liet wachten. Naar verwachting kan een en ander begin 2015 van start gaan en nog in 2015 worden afgerond.

 

De bouw van het winkelcentrum in Leidsche Rijn Centrum is dit jaar voor de zomer gestart. Met de ontwikkelende partijen loopt nog een discussie over de uiteindelijke omvang van het winkelgebied, waarover begin 2015 besluitvorming moet plaatsvinden. Voor Leidsche Rijn Centrum is de ambitie om het te ontwikkelen tot een bruisend centrum voor een stadsdeel waar nu al meer dan 70.000 mensen wonen en dat binnen niet al te lange termijn zelfs 100.000 inwoners zal tellen. Het is die ambitie die voorop staat bij de verdere invulling ervan.

 

Samen met de fractie wil ik ervoor zorgen dat we ruimte geven aan Utrecht en de Utrechters en dat in beleid en uitvoering herkenbaar is dat de VVD weer deel uitmaakt van het stadsbestuur. Een stadsbestuur dat werkt aan werk, aan minder regels en aan een betere dienstverlening van de gemeente.