2014: het jaar van frisse wind en politieke omwenteling in Utrecht?

frissewind

Eric Balemans

 

Een goed begin …

2014 is voor de politiek in Utrecht op 1 januari fantastisch begonnen met de installatie van Jan van Zanen als burgemeester. In zijn nieuwjaarstoespraak gaf hij aan er te willen zijn voor iedere Utrechter. Dat betekent niet op de winkel passen maar keihard werken voor de stad, niet houden wat we hebben maar verbeteren wat er is en aanpakken wat we nog niet hebben voor een mooie toekomst van Utrecht. Dat biedt hoop voor onze mooie stad.

Er kan op 19 maart nog veel meer veranderen. Het wordt tijd dat er ook in de gemeenteraad een sterker liberaal geluid gaat klinken met meer raadsleden dan we nu hebben. Een sterk team staat in de startblokken en hopelijk zal de kiezer de lokale VVD belonen voor wat ze in de afgelopen jaren voor elkaar heeft gekregen zelfs in weerwil van het linkse college. Het is tijd voor verandering.

Duidelijkheid, durf en daadkracht is wat de stad en de provincie nodig hebben en de VVD kan daar voor zorgen.

Lege kantoren … wat doe je ermee?

De provincie Utrecht pakt als eerste provincie in Nederland de leegstand van kantoren actief aan door herbestemming en transformatie van kantoorlocaties te versnellen en nieuwe plannen voor kantoren voor de helft te schrappen. Daarnaast start de provincie een lobby richting het rijk om de termijn voor afboeken van verlies van kantoorpanden voor gemeenten te verlengen. Landelijk is het aanbod van leegstaande kantoorruimte op de kantorenmarkt met ruim 7 miljoen m2 nog steeds onverminderd groot. Het aandeel van de provincie Utrecht in de totale leegstand is met circa 1 miljoen m2 14%. Ook wanneer de economie weer aantrekt, zal de leegstand de komende jaren verder toenemen als er geen nieuw beleid op komt. Deze toenemende trend van leegstand is niet alleen te verklaren door de economische crisis, maar al jaren geleden ingezet en door de crisis alleen maar sneller zichtbaar. De gevolgen van de leegstand van kantoren voor de economie zijn groot. Leegstaande kantoren leveren geen geld op, leiden tot verloedering en een slecht investeringsklimaat.

Het komende jaar zal de provincie samen met de gemeenten intensief aan het werk gaan. Het is dus niet zo dat de provincie de gemeentelijke bevoegdheden gaat doorkruisen zoals een willekeurige linkse wethouder in de pers beweert. Het probleem doet zich in bijna alle gemeenten van onze provincie voor en dus moet het niet ieder voor zich zijn, maar allen met elkaar. De provincie kan hierin een initiërende- en sturende rol vervullen.

Als eerste in Nederland zet de provincie Utrecht niet alleen in op het reduceren van plancapaciteit maar ook op herbestemming van bestaande voorraad. Een succesvol voorbeeld van dit laatste is de herbestemming van het oude provincie naar studentenkamers in Rijnsweerd.

Hart van de Heuvelrug Betaalbare natuur

De Kaders voor de nieuwe samenwerking voor het programma Hart van de Heuvelrug worden in 2014 vernieuwd. Het programma is bedoeld voor een sterke verbetering van de natuur in onze provincie, die ook door de inwoners gebruikt kan worden voor ontspanning. Wonen, werken en recreatie komen daardoor meer in balans. Het nieuwe programma betekent ook dat de herinrichting van de Vliegbasis Soesterberg er deel van gaat uitmaken. Al deze ontwikkelingen worden gebaseerd op het evenredig verdelen van de risico’s tussen de partners Soest, Zeist en provincie Utrecht. Natuurontwikkeling betaalt zich niet zelf en dankzij de VVD in de Staten wordt alles op alles gezet om de kosten te beperken, het maximaliseren van de opbrengsten en het realiseren van de woningbouw projecten die zorgen voor de betaalbaarheid van de natuurontwikkeling. Met de vastgestelde kaders is er balans tussen rood (woningbouw) en groen (natuur) en is aan het eind van de rit het hele verhaal financieel sluitend.

De samenwerkingsovereenkomst zal bindend zijn voor de twee gemeenten Soest en Zeist en voor de provincie. Er is al een samenwerkingsovereenkomst voor vliegbasis Soesterberg.  Het stedebouwkundig plan voor de vliegbasis wordt binnenkort besproken en dan kan de laatste fase van de uitvoering ook gestart worden. Het betekent overigens ook dat veel inwoners van de stad Utrecht op een steenworp afstand van de stad optimaal kunnen ontspannen in en genieten van de natuur.

Jeugdzorg: Utrechtse zorg

31 december 2014 zal de laatste dag zijn dat de Jeugdzorg nog een gedeeltelijke verantwoordelijkheid is van de provincies. Als VVD hebben wij er altijd voor gepleit om de jeugdzorg taken van de provincie over te dragen aan de gemeente omdat die uiteindelijk beter zicht hebben op de problemen, dichter bij de mensen staat en alles beter door één overheidslaag gedaan kan worden. Dat gaat gebeuren en het transitieproces van de overdracht is in volle gang. Utrecht is daarin binnen onze provincie wel een voorloper en dat betekent ook dat wij in weerval van het kabinetsbeleid, dat uit gaat van een volledige overdracht in één keer, nu al taken aan het overdragen zijn als de gemeente er klaar voor zijn. Dat is immers ook in het belang van diegene die jeugdzorg nodig hebben. Het is wel een forse uitdaging voor de gemeente, omdat het Rijk niet voor de volle 100% het geld ook aan de gemeente ter beschikking stelt.

Dat alles betekent wel dat op het eind van 2014 de provincie terug is gekeerd naar haar kerntaken en daarmee een krachtig en efficiënt middenbestuur kan zijn. En dat was precies wat de VVD beloofde toen we in 2011 zijn begonnen.

Frisse wind

In 2014 gaat er in ieder geval een frisse en stevige nieuwe wind waaien in stad en provincie Utrecht. Niet veroorzaakt door windmolens op Lage Weide maar dankzij een krachtige VVD.